Menu

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Administrator danych osobowych

 §1

 

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego na stronie internetowej rasmed.pl jest Rasmed Sp. z o.o. z siedzibą w Wejherowie przy ul. Kochanowskiego 7, 84-200 Wejherowo, numer NIP: 5882398609, numer REGON: 221808828 wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki – zwany dalej Administratorem. Administrator jest równocześnie Sprzedawcą w sklepie internetowym. Sprzedaż prowadzona jest na zasadach określonych w Regulaminie sklepu internetowego.

Definicje

 §2

W niniejszej Polityce prywatności pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:

 1. Sklep – sklep internetowy dostępny na stronie internetowej www.rasmed.pl oraz wszystkich jej podstronach prowadzony przez Sprzedawcę (Administratora),
 1. Regulamin – regulamin Sklepu dostępny na stronie internetowej www.rasmed.pl,
 1. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu, w tym w szczególności dokonująca zakupów,
 1. Konto – konto Klienta założone przez niego w Sklepie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie,
 1. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 z późn. zm.)

Postanowienia ogólne

 §3

 

 1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Cel i zakres zbierania danych osobowych

 $4

 1. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Klientów:

– imię i nazwisko,

– adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj),

– adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy),

– adres poczty elektronicznej,

– numer telefonu kontaktowego.

 1. W przypadku Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Klienta.
 1. Podanie przez Klienta danych osobowych, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej jest dobrowolne i może być niezbędne do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży oraz innych usług świadczonych przez Administratora i określonych w Regulaminie.
 1. Cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora każdorazowo wynika z działań podejmowanych przez Klienta w Sklepie. Na przykład jeżeli Klient wybierze przesyłkę kurierską jako formę dostawy, to jego dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży i będą udostępniane przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 1. Możliwe cele zbierania danych osobowych Klientów przez Administratora dotyczą zawarcia i realizacji umowy sprzedaży oraz świadczenia innych usług przez Administratora określonych w Regulaminie (np. Konto, usługa Newslettera).
 1. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu:
 1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie.

Podstawy przetwarzania danych osobowych

 §5

 1. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu zawarcia z Administratorem (Sprzedawcą) umowy sprzedaży i innych umów o świadczenie usług określonych w Regulaminie.
 1. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych na stronie Sklepu oraz w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży i innych umów o świadczenie usług określonych w Regulaminie skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich kontroli i poprawiania

 §6

 1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 1. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 1. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na następujące adresy:
 2. pisemnie – na adres: Rasmed Sp. z o.o., Kochanowskiego 7, 84-200 Wejherowo, Polska.
 3. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@rasmed.pl.

Pliki Cookies

 §7

 1. Pliki cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta (np. komputerze, tablecie, smartphonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
 1. Pliki cookies wykorzystywane są przez Administratora w celach: statystycznych oraz do zapewnienia prawidłowego działania strony Sklepu, a w szczególności utrzymania sesji po zalogowaniu.

§8

 1. Administrator informuje, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Klienta.
 1. Administrator wskazuje także, że pliki cookies mogą być przez Klienta usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Klient.
 1. Pod poniższymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:
 1. Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
 1. Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html
 1. Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl
 1. Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
 1. Ponadto Administrator informuje, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Klienta, może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi. Może to powodować brak możliwości zalogowania się do Sklepu lub przerwanie sesji po zalogowaniu.

Ochrona danych osobowych

§9

Administrator przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym. W szczególności Administrator zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Administrator sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne.